CVIM(2012年12月)に参加

日時
2012/12/03 〜 2012/12/04
場所
横浜国立大学
CVIM HP
http://cvim.ipsj.or.jp/
プログラム
詳細

コンピュータビジョンとイメージメディア研究会(CVIM)において、勝手さんが日頃の研究成果を発表しました。

発表文献
背景特徴量と物体の出現頻度に基づくイベント検出

写真

MENU

Link

大阪府立大学
大阪府立大学
工学部・工学研究科 工学部・工学研究科
知能情報工学科・
知能情報工学分野
知能情報工学科・知能情報工学分野